Kontroll av legitimationshandling

Manuell kontroll av legitimationshandling inneb?r att anv?ndaren visar upp en giltig legitimationshandling f?r n?gon person (kontroll?ren) som av organisationen ?r betrodd att utf?ra en kontroll av legitimationshandlingens giltighet samt att legitimationshandlingen tillh?r den person som kontrolleras. Vid kontrollen anv?nd modellen?K?NN P?, SE P?, VIPPA P? f?r att kontrollera identitetshandlingens ?kthet.?

Kontroll?ren g?r en notering om utf?rd kontroll av legitimationshandling p? ett s?dant s?tt att det inte g?r att f?rfalska eller f?rvanska noteringen. Noteringen m?ste vidare vara associerad med anv?ndarens anv?ndar- och personuppgifter och kan f?rslagsvis ske genom att en flagga eller annat attribut s?tts i organisationens IDM-system. Exempel p? notering kan vara en kombination av ett attribut i ett IDM-system (tex en LDAP-databas) tillsammans med en notering i en systemlogg som talar om vem som utf?rde f?r?ndringen och varf?r.

Kontrollen ska innefatta att:

  • legitimationshandlingen ?r ?kta (ej f?rfalskad) och godk?nd,
  • legitimationshandlingen ?r giltig (kontrollera utg?ngsdatum) och
  • legitimationshandlingen tillh?r personen som visar upp den f?r kontroll

Med giltig legitimationshandling menas:

  • inom Sverige giltig identitetshandling enligt Skatteverkets f?reskrifter om identitetskort (SKVFS 2009:14),
  • ett pass som uppfyller ICAO Doc 9303,
  • ett nationellt identitetskort inkl. information om medborgarskap enligt EU-f?rordning 562/2006 eller
  • ett k?rkort utf?rdat fr?n och med 2013 inom?EU/EES enligt EU-direktiv 2006/126/EC.

P? PRADO (Public Register of Authentic Identity and Travel Documents Online) finns giltiga legitimationshandlingar f?r de olika l?nder i EU/EES och ?ven f?r vissa andra l?nder.

F?r personer som kommer fr?n tredje land, d.v.s. l?nder utanf?r EU och Schengen, g?ller pass som legitimationshandling. Vid tveksamhet kring giltigheten av utl?ndskt pass ?ger kontroll?ren r?tt att ist?llet kr?va svensk giltig legitimationshandling.