Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Communityevent för gemensam strukturering av utvecklingsområden

Nordiskt NREN samarbete kring feature requests Kaltura.

Påbörjat Q1 2022, klart
Beskrivning
Status

Kunddialoger mellan tjänsteförvaltarna och kundrepresentanter för behovsinventering och identifiering av utvecklingsområden/feature request

Q1 2022, klart

Feature Request riktat mot Kaltura gemensamt med nordiska NRENs.

Påbörjat Q1 2022

Medverkan i upphandling av tjänsten som ska upphandlas igen under 2023. 

Avtalet löper ut i oktober 2023

Ej påbörjat


Exitstrategi vid ett eventuellt byte av Play-tjänst.

Vid ett eventuellt byte av playtjänst behövs en strategi för migrering av befintligt material i nuvarande tjänst vilket behöver testas och dokumenteras. 

Q3+Q4 2023

Omvärldsbevakning av alternativa tjänster, uppsättning av miljöer och testning.

Inför upphandlingen av playtjänst behöver vi ha kunskap om vad tjänsterna som finns på marknaden kan erbjuda till lärosätesvärlden.

Påbörjat Q3 2022

Fortsätter Q1 2023

Ny modul för REACH, undersöka fler tjänster att koppla till för tillgänglighet, t ex syntolkning

Det är lagkrav att tillhandahålla verktyg för tillgänglighet vid behov. 

Påbörjat Q1 2022

fortsätter 2023

Communityevent


Workshop för

gemensam omvärldsbevakning och

värdering av utvecklingen av funktioner i

tjänsterna. Alternativ till Kaltura?

Kontinuerligt

Repurposing - förädling, strukturering och kostnadsminskning  för lagring av playmaterial för lärosäten

Ej påbörjat, Q1,Q2 2022

tjänsten.

Diskutera resultatet av den kundundersökning vi gjort för bedömande av nuvarande playtjänst. 

Q1 2023


Workshop för strategier för arkivering/gallring.

Vi behöver en gemensam samsyn kring processer för arkivering/gallring. Vi ska tillsammans med NORDUnet ta fram instruktioner för detta. 

Q2

SUNET kaltura api – prototyper, t ex API för att ladda hem en större mängd film, få bättre statistik mm

Ej påbörjat, Q2, Q3 2022

Workshops för vår community, men även tillsammans med övriga NRENs

    Kontinuerligt

Skapande av guider i wikin i Sunet Forum

Påbörjat Q1 2022, kontinuerligt arbete

Exitstrategi - tillsammans med övriga NRENs

Påbörjat Q2,
fortsätter Q3+Q4 2022

För att hitta gemensamma lösningar för administrativa processer. 

Överflyttat från 2022
Q1+Q2 2023


Eventuell onboarding

Vid eventuellt byte av plattformen som Sunet Play bygger på kommer vi att behöva lägga tid på att ta fram instruktioner för hur det ska gå till. 

Q4