Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

NamnMöjliga värdenFörklaring
UseAsLoginId ”ssn”/"ladokuid" Väljer vad som ska användas för
LoginId på personens konto i
Canvas. Skall personnummer
användes väljer man här ssn och
ska Ladok uid användas skriver
man in ladokiud.
UpdateEmailFromLadokTrue/falseOm email för studenter ska
uppdateras med information från
Ladok, Om false så skapas
studenter utan email.
UpdateNameFromLadokTrue/falseOm namn på studenter ska
uppdateras med information från
Ladok
UpdateSsnFromLadokTrue/falseOm personnummer för studenter
ska uppdateras med information
från Ladok. OBS kan endast vara true om UseAsLoginId = ssn.
UseSubaccountsForProgramAndCoursesTrue/falseOm underkonton på organisation
ska användas. Denna sätts till True
om man vill att det skall skapas upp
ytterligare en nivå med två
underkonton (kurs och program)
under organisationen i samband
med att kursen skapas. Finns redan
dessa konton läggs alla nya
kurser/program i dessa.
SubAccountNewOrganisationsCanvas idSub-account där ev nya
organisationer skapas. Här skriver
man in det Canvas id som
identierar det konto där man vill
att nya organisationer ska skapas.
Har man inget speciellt konto för
detta kan 1 användas, då skapas
dessa direkt under lärosätets
huvudkonto.
CourseNameFormat1, 2, 3, 4Format på Canvaskursens namn. 1
= Namn, 2 = Namn + Termin, 3 =
Namn + Kurskod + Termin, 4 =
Namn + Kurskod + Kurstillfälleskod
+ Termin
UseAdmittedTrue/false

Detta är “Tidig åtkomst” (early
access). Om en student som blivit
antagen men ännu inte registrerad
ska läggas till på Canvaskursen.
Sätts till False om endast
registrerade studenter ska läggas in
på Canvaskursen, studenter
kommer då att läggas in med
standardrollen student på kursen.
Om denna sätts till True kommer
två nya roller att behöva skapas i
Canvas baserade på rollen student.
Studenten då att läggas till med
någon av dessa baserat på vilken
händelse som inträffat (antagen
eller registrerad) en student kan ha
båda rollerna samtidigt.

RoleIdRegisteredCanvas idCanvas id på roll (behövs om
UseAdmitted är påslagen) Rollen
kan ha samma behörigheter som
standardrollen för student men
behövs för att kunna särskiljas på
namn. Denna kan också vara
standardrollen för student men då
kan inte namnet ändras utan den
måste heta Student.
RoleIdAdmittedCanvas idCanvas id på roll (behövs om
UseAdmitted är påslagen) Rollen
kan ha samma behörigheter som
standardrollen för student men
behövs för att kunna särskiljas på
namn.
UpdateCourseFromLadokTrue/falseOm uppdateringar från Ladok skall
skriva över kursen i Canvas, dvs
namn, kurskod, datum. Om lärare
tillåts ändra denna information i
Canvas rekommenderas att denna
sätts till False, annars kan adaptern
skriva över de ändringar som
läraren gjort på kursen.
EarlyAccessOnCreateCourseTrue/falseOm UseAdmitted är påslagen och
om man vill att Tidig åtkomst
automatiskt ska sättas när kurserna
skapas. Detta gäller då alla kurser
för lärosätet.
EarlyAccessDisablePurgeTrue/falseOm UseAdmitted är påslagen och
om man inte vill att studenter ska
tas bort per automatik.
UseRestrictionsTrue/falseOm avstängning av student ska vara påslaget.
RestrictionsSendMessageToTeachersTrue/falseOm meddelande till samtliga lärare på aktiva kurser ska få meddelande om avstängningen.
EducationTypeIgnoreList1,2,3,nLista av utbildningstyper som adaptern ska ignorera och då inte skapa kursrum eller lägga till studenter till. Till exempel kan ett lärosäte exkludera alla programhändelser om man inte vill använda kursrum för programtillfällen.
UseConcludedTrue/falseOm UseConcluded är påslagen lyssnar canvasadaptern på händelsen “attestering händelserna “Attestering av resultat på hel kurs” och "Avklarad på kurspaketering" och vid den händelsen någon av dessa händelser så ändrar canvasadaptern status till avslutad på studentens enrollment i de kursrum där den kursen/programtillfället ges.
EnrollmentsOtherSectionsTrue/falseOm EnrollmentsOtherSections söker adaptern efter studenten i samtliga sektioner (även manuellt skapade) i kursrummet vid avslutande eller vid bortplockning och hantera då även dessa.

...