En identitetsfederations vara eller icke vara beror på alla parters tillit till federationen. För att möjliggöra tillit finns en federationspolicy som reglerar federationsoperatörens organisation och arbetssätt samt regelverket för identitetsutgivare och tjänsteleverantörer.

SWAMID Federation Policy Framework

SWAMIDs policyramverk består av tre delar: SWAMID Federation Policy som beskriver styrningen och organisationen, tillitsprofilerna som beskriver vad en förlitande part kan förvänta sig av en lärosätesinloggning via SWAMID och teknologiprofilerna som beskriver de tekniska gränssnitten för SAML WebSSO och eduroam. Vid sidan om tillits- och teknologiprofilerna finns även entitetskategorier för att förenkla kommunikation mellan identitetsutgivare och tjänsteleverantörer.

Identitetsutgivare (IdP)

För att en organisation ska kunna använda tjänster kopplade till SWAMID behöver organisationen bli medlem i federationen. Endast organisationer som är anslutna till Sunet får bli medlemmar i SWAMID om inte särskilda skäl föreligger. Detta görs genom att medlemsansökan undertecknas och skickas in till SWAMID via post och e-post. Till medlemsansökan bifogas även en tillitsdeklaration kopplade till SWAMIDs tillitsprofiler. Tillitsdeklarationen behöver endast skickas med e-post.

Tillitsprofiler

I identitetsfederationen SWAMID är tillit till att federationens medlemmar hanterar användare och inloggningar tillräckligt bra grunden för att tjänsteleverantörer ska lita på att det är rätt användare som loggar in. För att definiera vad som är tillräckligt bra finns två tillitsprofiler, SWAMID Identity Assurance Level 1 Profile (SWAMID AL1) och SWAMID Identity Assurance Level 2 Profile (SWAMID AL2). I korthet innebär inloggning av en användare som uppfyller kraven för SWAMID AL1 att det är en person som innehar och använder kontot, även kallat för obekräftad användare. På motsvarande sätt innebär inloggning av en användare uppfyller kraven för SWAMID AL2 att medlemsorganisationen vet vem som innehar och använder kontot, även kallat för bekräftad användare. De tjänster som måste vara riktigt säkra på att det rätt användare som loggar in använder SWAMID Person-Proofed Multi-Factor Profile för att säkerställa att det är rätt användare.

Tjänsteleverantör (SP)

SWAMIDs nyttjanderegler syftar till att underlätta tillgång till SWAMIDS metadata för externa tjänsteleverantörer. Nyttjandereglerna beskriver syfte, tillgång och till vad man får nyttja SWAMIDs metadata till. Genom att acceptera SWAMIDs nyttjanderegler ersätts behovet av ett kontrakt mellan SWAMID och externa tjänsteleverantörer. För att ytterligare underlätta för tjänsteleverantörer att få rätt information om användare som loggar in använder SWAMID entitetskategorier.

Interfederation

SWAMID är medlem av interfederationen eduGAIN. På samma sätt som varje medlem i SWAMID måste skriva en tillitsdeklaration genom Identity Management Practice Statement måste varje medlem i interfederationen skriva och publicera en Metadata Registration Practice Statement.

  • SWAMID eduGAIN Metadata Registration Practice Statement
    Alla identitetsutfärdare exporteras till eduGAIN om inte organisationen aktivt beslutar att deras identitetsutgivare inte ska exporteras.
    Tjänsteleverantörer exporteras till eduGAIN endast om de väljer att göra det och att tjänsten använder de internationella entitetskategorierna.


For an Identity Federation trust is everything. To enable trust there is a federation policy that regulates the federation operator’s organisation and working methods as well as the regulatory framework for Identity Providers and Service Providers.


SWAMID Federation Policy Framework

The policy framework for SWAMID consists of three parts: SWAMID Federation Policy describes the management and organization, assurance profiles describing what a relying party can expect from a educational sector login via SWAMID and technology profiles describing the technical interfaces WebSSO SAML and eduroam. Alongside the assurance and technology profiles are also Entity Categories to facilitate communication between Identity Providers and Service Providers.

Identity Provider (IdP)

For an organisation to be able to use services linked to SWAMID the organisation needs to become a member of the Federation. Only organisations connected to the Swedish NREN Sunet can be members of SWAMID if no special circumstances occur. This is done by the Membership Agreement signed and submitted to SWAMID by mail and e-mail. Together with the Membership Agreement an Assurance Declaration for SWAMID Identity Assurance Profiles in form of an Identity Management Practice Statement must be submitted. The Assurance Declaration may be sent by e-mail.

Identity Assurance Profiles

SWAMID is buolt on trust and Identity Providers express their trust level asserting support one or more of the SWAMID Identity Assurance Profiles.

Service Provider (SP)

The SWAMID Metadata Terms of Access and Use is aimed at facilitating access to SWAMIDS Metadata for external Service Providers. The Terms of Access and Use outline the purpose, access to and how you can use SWAMID Metadata. The SWAMID Metadata Terms of Access and Use is used instead of a contract between SWAMID and external service providers. To further enable the service providers to get the right information about users who log in using SWAMID there are Entity Categories.

Interfederation

SWAMID is a member of the Interfederation eduGAIN. In the same way that every member of SWAMID must write a Trust Declaration in the Identity Management Practice Statement, any member of the interfederation write and publish a Federation Metadata Registration Practice Statement.