En identitetsfederations vara eller icke vara beror på alla parters tillit till federationen. För att möjliggöra tillit finns en federationspolicy som reglerar federationsoperatörens organisation och arbetssätt samt regelverket för identitetsutgivare och tjänsteleverantörer.

SWAMIDs policyramverk består av tre delar: SWAMID Federation Policy som beskriver styrningen och organisationen, tillitsprofilerna som beskriver vad en förlitande part kan förvänta sig av en lärosätesinloggning via SWAMID och teknologiprofilerna som beskriver de tekniska gränssnitten för SAML WebSSO och eduroam. Vid sidan om tillits- och teknologiprofilerna finns även entitetskategorier för att förenkla kommunikation mellan identitetsutgivare och tjänsteleverantörer.Paraplyvy SWAMID Policy

Identitetsutgivare (IdP)

För att en organisation ska kunna använda tjänster kopplade till SWAMID behöver organisationen bli medlem i federationen. Detta görs genom att medlemsansökan undertecknas och skickas in till SWAMID via post och e-post. Till medlemsansökan bifogas även en tillitsdeklaration, SWAMID AL1 eller SWAMID AL2. Tillitsdeklarationen behöver endast skickas med e-post.For an Identity Federation trust is everything. To enable trust there is a federation policy that regulates the federation operator’s organisation and working methods as well as the regulatory framework for Identity Providers and Service Providers.

The policy framework for SWAMID consists of three parts: SWAMID Federation Policy describes the management and organization, assurance profiles describing what a relying party can expect from a educational sector login via SWAMID and technology profiles describing the technical interfaces WebSSO SAML and eduroam. Alongside the assurance and technology profiles are also Entity Categories to facilitate communication between Identity Providers and Service Providers.