Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Amazon Web Services är en del av leveransen och enligt leverantören sker kryptering av all information såväl i vila som under kommunikation i AMS AWS och tjänsteleverantören själv förfogar över nyckeln.  Det är upp till var och en som nyttjar tjänsten och ingår biträdesavtal med leverantören att själv göra en bedömning.

...