Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Här ser du Sunets planerade roadmap för tjänsten Textmatchning

2024

Arrangera webinar på temat akademisk integritet och arbete med att förebygga och upptäcka plagiering. 

Bevaka utvecklingen vad gäller textmatchning och AI detektorer.

BeskrivningStatus

Fortsatt kunddialog och utrullning av tjänsten

  Fortsätter under 2023

Etablering av nätverksforum

  Fortsätter under 2023