Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Swedish

En identitetsfederations vara eller icke vara beror på alla parters tillit till federationen. För att möjliggöra tillit finns en federationspolicy som reglerar federationsoperatörens organisation och arbetssätt samt regelverket för identitetsutgivare och tjänsteleverantörer.

Table of Contents

SWAMID Federation Policy Framework

SWAMIDs policyramverk består av tre delar: SWAMID Federation Policy som beskriver styrning och organisation, tillitsprofilerna som beskriver vad en förlitande part kan förvänta sig av en inloggning via SWAMID och teknologiprofilerna som beskriver de tekniska gränssnitten för SAML WebSSO och eduroam. Vid sidan om tillits- och teknologiprofilerna finns även entitetskategorier för att förenkla attributöverföring mellan identitetsutgivare och tjänsteleverantörer.

SWAMID Federation Policy

Federationspolicyn definierar regeluppsättningen för SWAMID. Den beskriver formellt SWAMIDs organisation och medlemsprocesserna.

Tillitsprofiler i SWAMID

I identitetsfederationen SWAMID är tillit till att federationens medlemmar hanterar användare och inloggningar tillräckligt bra grunden för att tjänsteleverantörer ska lita på att det är rätt användare som loggar in.

För att definiera vad som är tillräckligt bra finns tre tillitsprofiler:

I korthet innebär inloggning av en användare som uppfyller kraven för SWAMID AL1 att det är en person som innehar och använder kontot, även kallat för obekräftad användare. På motsvarande sätt innebär inloggning av en användare uppfyller kraven för SWAMID AL2 att medlemsorganisationen vet vem som innehar och använder kontot, även kallat för bekräftad användare. De tjänster som måste vara riktigt säkra på att det rätt användare som loggar in använder SWAMID AL3 för att säkerställa att det är rätt användare, även kallat verifierad användare.

Teknologiprofiler i SWAMID

SWAMID använder ett två olika federationstekniker för att möjliggöra federerad inloggning och var och en av dem beskrivs i en teknlogiprofilteknologiprofil.

Identitetsutgivare

Entitetskategorier i SWAMID

Entitetskategorier är inte en egen del av SWAMIDs policyramverk utan rekommenderas mycket starkt för attributrelease enligt teknologiprofil för SAML WebSSO. Supportentitetskategorier används av identitetsutfärdare för att signalera att de stödjer en viss entitetskategori.

Inom SWAMID stöds följande entitetskategorier:

Inom SWAMID stöds följande supportentitetskategorier:

Identitetsutfärdare (IdP)

För att en organisation ska kunna använda tjänster kopplade till SWAMID behöver organisationen bli medlem i federationen. Endast organisationer som är anslutna till Sunet får bli medlemmar i SWAMID om inte särskilda skäl föreligger. Detta görs genom att medlemsansökan undertecknas och skickas in till SWAMID via post och e-post. Till medlemsansökan bifogas även en tillitsdeklaration kopplade till SWAMIDs tillitsprofiler. Tillitsdeklarationen behöver endast skickas med e-post.

Tjänsteleverantör (SP)

SWAMIDs nyttjanderegler syftar till att underlätta tillgång till SWAMIDS metadata för externa tjänsteleverantörer. Nyttjandereglerna För att tjänst ska få registreras i SWAMID måste de formella registreringskravcen uppfyllas. SWAMIDs nyttjanderegler beskriver syfte, tillgång och till vad man får nyttja SWAMIDs metadata till. Genom att acceptera SWAMIDs nyttjanderegler ersätts behovet av ett kontrakt mellan SWAMID och externa tjänsteleverantörer. För att ytterligare underlätta för tjänsteleverantörer att få rätt information om användare som loggar in använder SWAMID entitetskategorier.

Interfederation

SWAMID är medlem av interfederationen eduGAIN. På samma sätt som varje medlem i SWAMID måste skriva en tillitsdeklaration genom Identity Management Practice Statement måste varje medlem i interfederationen skriva och publicera en Metadata Registration Practice Statement.

  • SWAMID eduGAIN Metadata Registration Practice Statement
    Alla identitetsutfärdare exporteras till eduGAIN om inte organisationen aktivt beslutar att deras identitetsutgivare inte ska exporteras.
    Tjänsteleverantörer exporteras till eduGAIN endast om de väljer att göra det och att tjänsten använder de internationella entitetskategorierna.

...

English

For an Identity Federation trust is everything. To enable trust there is a federation policy that regulates the federation operator’s organisation and working methods as well as the regulatory framework for Identity Providers and Service Providers.

Table of Contents

SWAMID Federation Policy Framework

The policy framework for SWAMID consists of three parts: SWAMID Federation Policy describes the management and organization, assurance profiles describing what a relying party can expect from a login via SWAMID and technology profiles describing the technical interfaces WebSSO SAML and eduroam. Alongside the assurance and technology profiles are also Entity Categories to facilitate attribute release between Identity Providers and Service Providers.

SWAMID Federation Policy

The Federation Policy defines the rule set for SWAMID including the use of assurance and technology profiles. It describes the formal management of SWAMID and the membership processes.

SWAMID Identity Assurance Profiles

SWAMID is built on trust and the Identity Providers express their trust level asserting support one or more of expressed user trust based on the SWAMID Identity Assurance Profiles. THe Identity Providers are only allowed to assert assurance levels that they have been audited by.

SWAMID Technology Profiles

SWAMID uses a set of federation technologies to enable federated login and each of them is described in a SWAMID Technology Profile.

Entity Categries within SWAMID

Entity categories are not a separate policy document in the SWAMID's policy framework but are highly recommended for attribute release according to the SAML WebSSO Technology Profile. Entity Support Categories are used to signal that an Identity Provider supports a specific Entity Category.

The following Entity Categories are supported within SWAMID:

The following Entity Support Categories are supported within SWAMID:

Identity Provider (IdP)

For an organisation to be able to use services linked to SWAMID the organisation needs to become a member of the Federation. Only organisations connected to the Swedish NREN Sunet can be members of SWAMID if no special circumstances occur. This is done by the Membership Agreement signed and submitted to SWAMID by mail and e-mail. Together with the Membership Agreement an Assurance Declaration for SWAMID Identity Assurance Profiles in form of an Identity Management Practice Statement must be submitted. The Assurance Declaration may be sent by e-mail.

Service Provider (SP)

The SWAMID Metadata Terms of Access and Use is aimed at facilitating access to SWAMIDS Metadata for external Service Providers. The has a set of formal registartion requirements for services that a service must fulfil. The SWAMID Metadata Terms of Access and Use outline the purpose, access to and how you can use SWAMID Metadata. The SWAMID Metadata Terms of Access and Use is used instead of a contract between SWAMID and external service providers. To further enable the service providers to get the right information about users who log in using SWAMID there are Entity Categories.

Interfederation

SWAMID is a member of the Interfederation eduGAIN. In the same way that every member of SWAMID must write a Trust Declaration in the Identity Management Practice Statement, any member of the interfederation write and publish a Federation Metadata Registration Practice Statement.

...