Digital tentamen


Digital tentamen

Syfte: Sunet undersöker möjligheterna att etablera tjänsten Digital tentamen och erbjuda den som en avropningsbar tjänst till Sunetanslutna lärosäten. Genom att etablera en Sunet-tjänst skapas en tjänst som är enkel att avropa.


Projektledare: Janna Ljung, janna@sunet.se

Projektdirektiv: Projektdirektiv Digital Tentamen.pdf

Projektplan: Projektplan Digital Tentamen_v1.2.pdf

Slutrapport: 


Status på projektet

Nuvarande status

Upphandlingen är tilldelad till Inspera AS och ingen överprövning har inkommit.
Avtalsstart är beräknad till december 2020.

Status 19:e oktober

Uppdatering gällande upphandlingen av Digital Tentamen:
Förvaltningsrätten har informerat att domen inte är överklagad. Viket innebär att domen vann laga kraft 2020-10-15 och upphandlingen återupptar sitt arbete.

Status 13:e oktober

Uppdatering gällande upphandlingen av Digital Tentamen:
Som vi skrev i ett tidigare utskick har en leverantör ansökt om överprövning av vår upphandling gällande digital tentamen.
Förvaltningsrätten har avslagit denna ansökan men domen har ännu inte vunnit laga kraft, vi återupptar arbetet så fort det sker.

Status 3:e juli 2020, Överprövning av upphandlingen

Efter att det inkommit en begäran om överprövning avseende upphandlingen av Digital tentamen har Sunet beslutat att avbryta fortsatt arbete med upphandlingen, detta i avvaktan på dom i Förvaltningsrätten.
För information om Förvaltningsrätten i Stockholms genomsnittliga handläggningstider gällande mål om offentlig upphandling, se här


Vid frågor, kontakta Janna Ljung,  janna@sunet.seOm projektet

Syfte

Sunet undersöker möjligheterna att etablera tjänsten Digital tentamen och erbjuda den som en avropningsbar tjänst till Sunetanslutna lärosäten. Genom att etablera en Sunet-tjänst skapas en tjänst som är enkel att avropa.

Mål

Efter avslutat projekt skall Digital tentamen finnas som en avropningsbar Sunet-tjänst för Sunetanslutna lärosäten. Produktägare och tjänsteägare ska vara tillsatta.

Sammanfattning av projektet

Projektet är uppdelat i tre faser:

Under fas 1 undersöker Sunet förutsättningarna för att etablera Digital tentamen som en Sunet-tjänst. Förutsatt att Sunet beslutar om att gå vidare med projektet påbörjas fas 2.

Under fas 2 utreds lämplig affärsmodell och en kravspecifikation tas fram. Projektet kommer även föreslå vilken form av upphandling som ska användas om projektet går vidare till fas 3. Förutsatt att Sunet beslutar om att gå vidare med projektet påbörjas fas 3.

Under fas 3 påbörjas upphandlingen, upphandlingen utannonseras , inkomna anbud analyseras och bedöms. Förutsatt att upphandlingen leder till att Sunet tecknar avtal med en leverantör av systemstöd för digital tentamen kommer tjänsten Digital tentamen att etableras som en avropningsbar Sunet-tjänst för anslutna lärosäten.

Projektdokumentation

Projektdirektiv

Projektplan version 1.2

Beställare

Valter Nordh, Sunet

Projektledare

Janna Ljung, Sunet

Styrgrupp

Valter Nordh, Sunet - ordförande
Barbro Carlsson, Göteborgs universitet
Linn Askeröd, Karlstad universitet
Eva Svedmark, Umeå universitet
Karl Ageberg, Lunds universitet
Per Nihlen, Sunet

Projektgrupp

Carina Georg, Karolinska institutet
Johan Lindeberg, Linnéuniversitet
Linda Jerdenius, Göteborgs universitet
Patrick Dorls, Malmö universitet
Wietze de Vries, Karolinska institutet


  • No labels