Digital tentamen

Projektet befinner sig i fas 2. Projektgrupp har bildats, referensgrupp ska bildas, styrgrupp ska tillsättas. Förfrågan om att delta i projektet har skickats ut via Info-utskicket och SALSA-nätverket.  

Vid frågor, kontakta projektledare Nina von Zeipel, nina@sunet.se

Syfte

Sunet undersöker möjligheterna att etablera tjänsten Digital tentamen och erbjuda den som en avropningsbar Sunet-tjänst till Sunetanslutna lärosäten. Genom att etablera en Sunet-tjänst, upphandlad genom Sunets inköpscentral, skapas för anslutna lärosäten en tjänst som är enkel att avropa.

Mål

Efter avslutat projekt skall Digital tentamen finnas som en avropningsbar Sunet-tjänst för Sunetanslutna lärosäten. En produktägare och tjänsteägare ska vara tillsatta.

Sammanfattning av projektet

Projektet är uppdelat i tre faser:

Under fas 1 undersöker Sunet förutsättningarna för att etablera Digital tentamen som en Sunet-tjänst. Förutsatt att Sunet beslutar om att gå vidare med projektet påbörjas fas 2.

Under fas 2 utreds lämplig affärsmodell och en kravspecifikation tas fram. Projektet kommer även föreslå vilken form av upphandling som ska användas om projektet går vidare till fas 3. Förutsatt att Sunet beslutar om att gå vidare med projektet påbörjas fas 3.

Under fas 3 påbörjas upphandlingen, upphandlingen utannonseras , inkomna anbud analyseras och bedöms. Förutsatt att upphandlingen leder till att Sunet tecknar avtal med en leverantör av systemstöd för digital tentamen kommer tjänsten Digital tentamen att etableras som en avropningsbar Sunet-tjänst för anslutna lärosäten.

Projektdokumentation

Projektdirektiv

Projektplan (kommer att uppdateras bl.a. gällande projektgrupp och styrgrupp)

Beställare

Valter Nordh, Sunet

Projektledare

Nina von Zeipel, Sunet

Styrgrupp

Ännu ej fastställd

Projektgrupp

Carina Georg, Karolinska institutet
Johan Lindeberg, Linnéuniversitet
Linda Jerdenius, Göteborgs universitet
Patrick Dorls, Malmö universitet
Wietze de Vries, Karolinska institutet

  • No labels