Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Påbörjat

Diskutera resultatet av den kundundersökning vi gjort för bedömande av nuvarande playtjänst Vi ska tillsammans med NORDUnet ta fram instruktioner för detta.

Klart

Beskrivning
Status

Medverkan i upphandling av tjänsten som ska upphandlas igen under 2023. 

Avtalet löper ut i december 2023

Exitstrategi vid ett eventuellt byte av Play-tjänst.

Vid ett eventuellt byte av playtjänst behövs en strategi för migrering av befintligt material i nuvarande tjänst vilket behöver testas och dokumenteras. 

Q3+Q4 2023

Omvärldsbevakning av alternativa tjänster, uppsättning av miljöer och testning.

Inför upphandlingen av playtjänst behöver vi ha kunskap om vad tjänsterna som finns på marknaden kan erbjuda till lärosätesvärlden.

Fortsätter 2024

Bevaka och utvärdera utvecklingen av funktionalitet i tjänsten och utreda möjligheter till förbättringar.


Kontinuerligt


Undersöka möjligheter för REACH (fler alternativ)Ny modul för REACH, undersöka fler tjänster att koppla till för tillgänglighet, t ex syntolkning

Det är lagkrav att tillhandahålla verktyg för tillgänglighet vid behov. 

Fortsätter 2024

Workshop för värdering av utvecklingen av funktioner i tjänsten.


Samverkan med övriga NRENs för omvärldsbevakning.

För kunskapsspridning

Klart Kontinuerligt


Workshop Erbjuda möjlighet för strategier för arkivering/gallringrepurposing genom att i communityn ta fram ett gemensamt grundutförande som implementeras av NORDUnet.

Vi behöver en gemensam samsyn kring processer för arkivering/gallring.

 

Q1+Q2

Undersöka möjlighet att utveckla funktionalitet som Kalturas gränssnitt inte erbjuder, men som via Kaltura api är möjligt att åstadkomma, t ex hämtning av större mängder media.

För att hitta gemensamma lösningar för administrativa processer. 

Workshops för nya funktioner.

Underlätta för administratörer av tjänsten att implementera och slå på nya funktioner. 

Kontinuerligt


Genomföra kunddialoger om tjänsten.

Vad fungerar bra, vad fungerar mindre bra? 

Q1+Q2

Tillsammans med NOC media göra fysiska besök hos våra kunder

För att se hur tjänsten används i deras miljö

Q3+

Eventuell onboarding

Vid eventuellt byte av plattformen som Sunet Play bygger på kommer vi att behöva lägga tid på att ta fram instruktioner för hur det ska gå till. 

Q4