Ansluta till tjänsten

Om lärosätet önskar ansluta till tjänsten kontaktar ni tjänsteförvaltare monika.allov-andersson@sunet.se

Avtal

Se hur avtalet ser ut i avtalsmallen (2022-01-24)

Komma igång

För att teckna SUNET Tal-till-text avtal, skicka mail till media@sunet.se

Följande uppgifter behövs för ett avtal. När vi fått era uppgifter fyller vi i ett avtal och skickar tillbaka för underskrift i två exemplar. Båda exemplaren skall skrivas på av avtalsansvarig /firmatecknare och skickas till Sunet, enligt instruktioner som skickas i samband med avtalet.

Organisationens namn

?

Postadress

Organisationsnummer

Avtalsansvarig/firmatecknare/den som undertecknar avtalet

Administrativt ansvarig (service owner)

Namn?

E-post?

Telefon?

Kontaktuppgifter till driftcentral, helpdesk eller liknande

Namn?

E-post?


Tekniskt ansvarig

Namn?

E-post?

Telefon?

Säkerhetsfrågor (abuse)
E-post?
Fakturaadress och referens


Personbiträdesavtal

Sunet inte har någon direkt eller indirekt inblandning i teknik, drift eller underhåll av Tal-till-text. Tjänsten betraktas därför endast som förmedlad via Sunet och således att ett personuppgiftsbiträdesavtal ska ingås mellan respektive lärosäte och den tjänsteleverantör som tillhandahåller teknik, drift och underhåll. Sådant biträdesavtal finns framtaget och har granskats av Sunet och Vetenskapsrådet. 

Amazon Web Services är en del av leveransen och enligt leverantören sker kryptering av all information såväl i vila som under kommunikation i AWS och tjänsteleverantören själv förfogar över nyckeln.  Det är upp till var och en som nyttjar tjänsten och ingår biträdesavtal med leverantören att själv göra en bedömning.


Läs mer om hur det praktiskt går till på Onboarding


  • No labels