Problem med svenska tecken

2020-10-23: Det finns f.n. problem med å, ä och ö på stora delar av Sunets wiki. Felsökning pågår...

Anv?ndarforum

Organisationer anslutna till tj?nsten ?r enligt avtalet sj?lva ansvariga att erbjuda support som teknikst?d och problemklassificering till sina egna slutanv?ndare (studenter och personal) via sin helpdesk eller liknande. N?r det kommer till mer avancerad teknisk support p? tredje niv?n kan organisationens kontaktperson kontakta v?r leverant?r, Artisan, vilka ?ven tillhandah?ller utbildning n?r tj?nsten s?tts upp.

Anv?ndarforum ?r till f?r er som ?r kontaktpersoner ute i organisationerna, som arbetar med slutanv?ndarst?d och systemf?rvaltning. Vi har anv?ndarforum minst tv? g?nger per termin, med m?jlighet att planera in fler om kontaktpersonerna vill att vi ska ta upp n?got s?rskilt ?mne eller om n?gon vill ber?tta mer om hur de arbetar p? sitt l?ros?te med verktyget. Dessa anv?ndarforum genomf?rs med ljud och bild i e-m?tesverktyget Zoom. Vi anv?nder ProjectPlace f?r dokumentlagring och diskussioner.

Syfte med ett anv?ndarforum

S? h?r formulerades syftet n?r enk?ttj?nsten startade 2013.
Anv?ndarforum Survey har som syfte att samla in och identifiera framtida f?rb?ttringar av SUNET Survey. Det kan avse:

  • funktionalitet
  • anv?ndbarhet
  • k?nda fel
  • tillg?nglighet
  • utbildning
  • dokumentation
  • webbinformation

Deltagarna i anv?ndarforum Survey representerar hela sin verksamhet och ska kanalisera de behov som finns inom universitetets olika verksamhetsgrenar och befattningar. Det ?r viktigt att allas synpunkter beaktas. Deltagarna utg?r kontaktpersoner f?r ?vriga anst?llda i dessa fr?gor.

Process f?r att hantera ?nskem?l

Deltagarna i anv?ndarforumet samlar in synpunkter och id?er fr?n verksamheten om vad som kan f?rb?ttras. De dokumenteras och f?redras i detta forum.?F?rslag som r?r systemet kommer att l?ggas fram direkt till systemleverant?ren av systemf?rvaltaren. ?nskem?l om f?rb?ttringar tas i vissa fall om hand av SUNET. Ambitionen ?r?att kontinuerligt genomf?ra f?rb?ttringar f?r att st?dja slutanv?ndarnas arbete.

Vid fr?gor och ?nskem?l om systemets funktionalitet och anv?ndbarhet kan systemf?rvaltaren kontaktas. Observera att detta inte ?r en helpdesk-service, utan syftar till en l?ngsiktig utveckling av enk?tverktyget.?M?ls?ttningen ?r att?tillhandah?lla system och service?som tillgodoser det?som beh?vs i verksamheten.

Medlemskap i anv?ndarforum i ProjectPlace

I v?rt anv?ndarforum finns kontaktpersoner p? l?ros?tena som arbetar med olika uppgifter. Det kan t ex vara tekniker, systemf?rvaltare, IKT-pedagoger eller f?rvaltningsledare. Kontakta?magnus.hovde@sunet.se om du vill delta.?