JPA Storage Service

Fullständig dokumentation för JPAStorageService finns här https://wiki.shibboleth.net/confluence/display/IDP4/StorageConfiguration#StorageConfiguration-JPAStorageService

 • Lägg till följande javabönor mot slutet av /opt/shibboleth-idp/conf/global.xml (följande är ett exempel för HikariCP och mysql)
  • Uppdatera lösenordet för databasanvändaren på sista raden, har man använt installer-scriptet så finns lösenordet i global.xml mot slutet av befintlig fil.
Bean defintion
<bean id="shibboleth.JPAStorageService" class="org.opensaml.storage.impl.JPAStorageService"
    p:cleanupInterval="%{idp.storage.cleanupInterval:PT10M}" c:factory-ref="shibboleth.JPAStorageService.EntityManagerFactory" />
<bean id="shibboleth.JPAStorageService.EntityManagerFactory" class="org.springframework.orm.jpa.LocalContainerEntityManagerFactoryBean">
  <property name="persistenceUnitName" value="storageservice" />
  <property name="packagesToScan" value="org.opensaml.storage.impl" />
  <property name="dataSource" ref="shibboleth.JPAStorageService.DataSource" />
  <property name="jpaVendorAdapter" ref="shibboleth.JPAStorageService.JPAVendorAdapter" />
  <property name="jpaDialect">
    <bean class="org.springframework.orm.jpa.vendor.HibernateJpaDialect" />
  </property>
</bean>
<bean id="shibboleth.JPAStorageService.JPAVendorAdapter" class="org.springframework.orm.jpa.vendor.HibernateJpaVendorAdapter">
  <property name="database" value="MYSQL" />
</bean>
<bean id="shibboleth.JPAStorageService.DataSource"
  class="com.zaxxer.hikari.HikariDataSource" destroy-method="close" lazy-init="true"
  p:driverClassName="com.mysql.jdbc.Driver"
  p:jdbcUrl="jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/shibboleth?autoReconnect=true&amp;localSocketAddress=127.0.0.1&amp;connectTimeout=1800&amp;initialTimeout=2&amp;logSlowQueries=true&amp;autoReconnectForPools=true"
  p:username="shibboleth"
  p:password="p@ssw0rd" />


 • Skapa databastabell i MySQL
MySQL tabell
CREATE TABLE `StorageRecords` (
 `context` varchar(255) NOT NULL,
 `id` varchar(255) NOT NULL,
 `expires` bigint(20) DEFAULT NULL,
 `value` longtext NOT NULL,
 `version` bigint(20) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`context`,`id`),
 KEY `storagerecords_expires_index` (`expires`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
GRANT ALL PRIVILEGES ON `shibboleth`.`StorageRecords` TO 'shibboleth'@'localhost';


 • Bygg om WAR-filen
/opt/shibboleth-idp/bin/build.sh -Didp.target.dir=/opt/shibboleth-idp
 • No labels