Info-utskick 2020-02-05

Aktuellt inom Sunets tjänster

eduID

Arbetet med att rulla ut den nya grafiska formen för eduID har påbörjats. Det nya utseendet är för närvarande ett valbart alternativ för de som vara med och utvärdera efter man loggat in på sitt eduID! Prova gärna och återkoppla hur det uppfattas på www.eduid.se!

Har ni frågor, kontakta Fresia Pérez, fresia@sunet.se

eduroam

Det planeras för att testa tekniken som kallas Hotspot 2.0 inom eduroam. Hotspot 2.0 innebär att det på ett enklare sätt går att dela trådlöst nät (SSID) med varandra.

Har ni frågor, kontakta Anders Nilsson, anders.nilsson@umu.se

Sunet Box

I december ställde Sunet frågan, till våra anslutna organisationer som använder sig av Box, om man var intresserad av tilläggstjänsterna Box Zones samt Box Governance.  Intresset blev dock inte tillräckligt stort och Sunet kommer inte teckna avtal krings dessa tilläggstjänsterna.

Har ni frågor, kontakta Thomas Hansson, Thomas.Hansson@sunet.se

Sunet C

Avbrott i Uppsala

Tyvärr hade vi ett totalt avbrott på SunetC i Uppsala den 30 Januari. Felet gjorde att vi under några timmar förlorade kontakten med UU, SLU (Uppsala), Riksarkivet (Uppsala). Tillsammans med vår underleverantör arbetar vi med att säkerställa att detta inte upprepas.

Under våren kommer kapaciteten förstärkas på de länkar som närmar sig kapacitetstaket i SunetC för att säkerställa redundans. Vi kommer också färdigställa förbindelsen till Trondheim i samarbete med Uninett (Det norska forsknings och utbildningsnätet) som görs för att se till att vi i inte duplicerar infrastruktur i Norden.

Har ni frågor, kontakta Per Nihlén, per@sunet.se

Sunet CERT/SOC

Under året har SOC-projektet arbetat med att ta fram nya verktyg och arbetsformer där fokus har legat på förbyggande åtgärder samt analys av olika typer hot. Ett antal allvarliga hot har kunnat avvärjas i tid.
Verktygstester och integrationer pågår löpande i samarbete med flera lärosäten, vi letar fortfarande fungerande teknologier, projekt som vi kan återanvända för andra.
Den 12-13 maj planeras en öppen workshop och på SUNET dagarna har vi en större visning av verktyget.

Har ni frågor, kontakta David Heed, david@sunet.se

Sunet Enkätverktyg

Ny produktägare sedan 1/1 2020, Magnus Hovde från Lund. Artisan kommer till Sunetdagarna i april och presenterar sin LTI lösning.

Har ni frågor, kontakta Magnus Hovde, Magnus.Hovde@sunet.se

Sunet LMS

Sunet har nu börjat utveckla funktionalitet för resultatrapportering från Canvas till Ladok. Funktionen innebär att lärare på ett smidigt sätt ska kunna rapportera betygsunderlag/omdömen direkt från Canvas till Ladok. Planen är att vara klar för leverans av en sådan funktion i slutet av juni 2020.

Funktionen kommer att vara möjlig att använda för samtliga Canvaslärosäten, oberoende om man idag använder Sunets Canvas-Ladokadapter eller inte. Vi kommer att bjuda in LMS-nätverket till möte framöver där vi önskar feedback från er lärosäten angående hur lösningen bör fungera för att stödja resultatprocessen som lärare arbetar med, på ett så bra och effektivt sätt som möjligt.   

Den svenska översättningen i Canvas har fått en första större översyn och förbättring. Arbetet kommer att fortsätta under året för att komma till rätta med felöversättningar och otydligheter. Vi jobbar även med att få Instructure att inkludera språkhanteringen för ny funktionalitet, som en del i releaseprocessen. Ny funktionalitet i Canvas ska vara fullt översatt (och korrekt) när den släpps anser vi.

Instructure har flaggat för att uppdateringen av systemet den 15 feb ev kan påverka lärosätenas egna javascript eller CSS om ni har sådana. Information har gått ut att kontrollera detta på beta, för att slippa överraskningar. Mer info här: https://community.canvaslms.com/docs/DOC-18353-canvas-release-notes-2020-02-15#jive_content_id_Theme_Editor

Har ni frågor, kontakta Minette Henriksson, minette.henriksson@sunet.se

Sunet Molntjänster: Backup (BaaS), Storage (STaaS) och Compute (IaaS)

Sunet har inom ramen för Vetenskapsrådets regeringsuppdrag inom öppen tillgång till forskningsdata under 2019/20 samverkat med SND kring att ta fram en mekanism för integration av lagringssystem med SNDs metadataportal. Sunet presenterade arbete på SNDs halvdag om lagringslösningar den 27/1. Kontakta produktägaren eller Leif Johansson (leifj@sunet.se) för mer information.
Uppdaterad prislista för molntjänsterna kommer att läggas ut under kommande vecka
Avtalsmall för Sunet distubuerad lagring kommer också snart att finnas på webben.

Har ni frågor, kontakta Anders Nilsson, anders@sunet.se 

Sunet Play

Helgen 7-9/2 uppgraderades Kaltura till ny version. För användarna innebär det bland annat ett nytt gränssnitt i både KMS och KMC och att CaptureSpace försvinner och ersätts av Kaltura Capture.

Har ni frågor, kontakta på smt@sunet.se

Sunet Projektverktyg

För Projectplace är nyheten att Workflow, en tilläggstjänst i Projectplace som har efterfrågats under en tid, nu finns med i avtalet för den tjänst för Projectplace som Sunet erbjuder.

Har ni frågor, kontakta Thomas Hansson, Thomas.Hansson@sunet.se

SWAMID

Inom SWAMID pågår arbetet med att uppdatera SWAMID policys med särskildt fokus på regler för Multi Factors Autenticering (MFA eller 2-faktor). Ett av målet för uppdateringen är att hitta ett sätt för lösningar från Microsoft att fungera tillsammans med internationella standarder inom forskningssektorn. Ett annat mål är att anpassa reglerna för den nya standarden FIDO2/WebAuth som stöds av flertalet av de stora aktörerna (Microsoft, Google, Apple, Facebook mfl)

Har ni frågor, kontakta Pål Axelsson, pax@sunet.se

TCS servercertifikat och personliga certifikat

GÉANT byter efter upphandling leverantör för TCS-tjänsten från DigiCert till Sectigo. Detta medför att vi byter portal där certifikat begärs och hanteras under våren. Mer information ges framöver på SUNET-TCS-MEMBERS-mailinglistan där kontaktadresser för de SUNET-kunder som använder TCS är med.

Har ni frågor, kontakta Kent Engström, kent.engstrom@liu.se

Aktuellt från pågående projekt

Campusnät som tjänst (CNaas)

Nästa månad går Mälardalens högskola in i initial produktion, nu är fokus är på att möta verksamhetens krav på stabilitet och grundfunktionalitet innan ny teknik införs.
Ett antal utbildningstillfällen kommer att ske under våren kring VXLAN och Arista utrustningen, platser reserveras i första hand för deltagande lärosäten och SUNET NOC.

Har ni frågor eller är intresserade av att delta i projektet kontakta David Heed, david@sunet.se

Digital tentamen

Ett projekt som skall undersöka hur Digital tentamen skulle kunna bli en avropningsbar Sunet-tjänst har startat. Projektet kommer se över den kravlista som tagits fram under hösten inom ramen för ITCF. Sunet efterfrågar nu lärosätesrepresentanter som vill delta i projektet, antingen i projektgruppen eller i en referensgrupp.

Information om projektet finns på projektets wiki-sida

Har ni frågor eller är intresserade av att delta i projektet, kontakta projektledare Nina von Zeipel, nina@sunet.se


E-signatur
Inom projektet pågår för närvarande ett antal piloter med utgångspunkt från den test-version av tjänsten e-signatur som etablerades under 2019. Vi är mycket intresserade av att få kontakt med andra som har verksamhetsdrivna och konkreta tillämpningar/användningsfall.

Har ni frågor eller är intresserade av att delta i projektet, kontakta Fresia Pérez, fresia@sunet.se

eIDAS

Sunet och DIGG har för avsikt att skriva på en överenskommelse om ett förlängt uppdrag kring strategisk utveckling och drift av den Svenska eIDAS-noden och Sweden Connect inom kort.

Har ni frågor, kontakta projektledare Fresia Pérez, fresia@sunet.se

Textmatchningssystem (plagiatkontroll)

Sunet kommer skicka ut en enkät i syfte att samla in en förnyad bild av behovet.

Har ni frågor, kontakta projektledare Sonja Bjelobaba, sonja.bjelobaba@moderna.uu.se

Övrig info

Sunets kommitté

Nästa möte är den 4:e mars.

Sunetdagarna

Sunetdagarna våren 2020 arrangeras på Stockholms Universitet 21-23 april. Denna gång är upplägget något annorlunda, vi har minskat ned det gemensamma passet och fokuserar istället på workshops etc från de olika grupperna. Mer information, anmälan etc kommer i mitten av februari.

Vetenskapsrådet

Nu är arbetet med verksamhetsberättelse för 2019 (VB2019) i full gång. Både för hela myndigheten och för Sunet. Sunets VB 2019 kommer att beslutas av Sunets kommitté den 4 mars.


  • No labels