Info-utskick 171031

Aktuellt inom Sunets tilläggstjänster

Sunets tilläggstjänster är Sunet Box, Sunet Projektverktyg, Sunet E-möte, Sunet Play, Sunet Survey, Sunet Mailfilter, ORCID, Sunet Arkivering (AaaS), Sunet Backup (BaaS), Sunet Lagring (STaaS), Sunet Virtuell server (IaaS) och Sunet LMS.  Nedan finns information från de tilläggstjänster som har något nytt att förmedla.
Har ni övergripande frågor, kontakta produktsamordnare Ulrika Ringeborn, ulrika@sunet.se
Har ni frågor kring aktuell status i pågående avtals-/upphandlingsarbete, kontakta Fredrik Persson Jonhed, fpj@sunet.se

Sunet Box

Den 26 oktober 2017 fick Sunet information om att det kommer att dröja ytterligare en tid innan NORDUnet är färdig med upphandlingen av synkroniseringstjänster. Sunet kommer att säkerställa att Box fortsätter att fungera under tiden.
Har ni frågor, kontakta produktägare Thomas Hansson, Thomas.Hansson@sunet.se, eller Fredrik Persson Jonhed på fpj@sunet.se

Sunet E-möte

Det återstår fortfarande några frågor i relationen mellan Sunet och NORDunet att reda ut innan avtalet kan tecknas. Vi kommer löpande att informera om status.

Har ni frågor, kontakta produktägarna Markus Schneider, Janne Nyström och Birgitta Hemmingsson på media@sunet.se, eller Fredrik Persson Jonhed på fpj@sunet.se

Sunet Survey

Arbetet med att upphandla enkätverktyg har påbörjats och en preliminär tidplan fastställts med målet att ha ett nytt avtal färdigt innan sommaren 2018. Detta för att det ska finnas tid att hantera en eventuell övergång till annat verktyg än det nuvarande. Arbetsgruppen kommer att bestå av deltagare från Lunds, Stockholms och Linköpings universitet, Karolinska institutet och Sunet. 

Har ni frågor, kontakta produktägare Lotta Svenneling, Lotta@sunet.se

Sunet LMS-tjänst

itslearning AB nekades prövningstillstånd av Kammarrätten. Detta beslut kan överklagas av dem och det råder därför avtalsspärr till den 9 november 2017. Beslutet i sig är dock naturligtvis mycket positivt även om vi ännu inte är riktigt ända framme. Det är Högsta förvaltningsdomstolen som kan ändra Kammarrättens beslut.

Har ni frågor, kontakta produktägarna Minette Henriksson minette.henriksson@sunet.seBjörn Lundgren bjorn.lundgren@sunet.se, Wietze de Vries wietze.de.vries@sunet.se eller Lasse Bourelius lasse.bourelius@sunet.sealternativt Fredrik Persson Jonhed på fpj@sunet.se

Övrig info

Sunets beslutande kommitté

På föregående möte, den 20 september, diskuterades upplägget kring kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling hos Sunets tilläggstjänster. Upplägget är en kundundersökning i två steg. Det första steget är en förundersökning i form av en enkät som skickas ut till Sunets kontaktpersoner och till Sunets produktägare.  Utfallet från denna enkät kommer att ge oss bra input för att kunna ta fram ett mer detaljerat material/enkät som sedan årligen kommer att skickas ut med start våren 2018.

Protokoll från möten med Sunets beslutande kommitté finns att läsa här:
https://www.sunet.se/styrning/

Sunet-dagar

Höstens Sunetdagar genomfördes på KTH och lockade över 200 besökare. En enkät har nu skickats ut till alla deltagare för att samla in återkoppling gällande dagarna.

  • No labels