Info-utskick 191218

Aktuellt inom Sunets tjänster


2019 har varit ett år då Sunet som organisation förändrats (annan roll inom VR, nya roller internt) där vi ändå i förändringens tecken får uppskattning för att många av våra tjänster och forum/communities gör ett bra jobb! Vi har också fått tydliga signaler om att en starkare strategisk dialog kring våra projekt och tjänster behövs, vilket kommer vara fokus på under 2020.

Med detta önskar vi alla en God Jul och Gott Nytt år och på återseende efter helgerna!

mvh Maria Häll

Sunet E-möte och Sunet Play

Ny produktägare inom Sunets Mediatjänster (Sunet E-möte och Sunet Play) blir Pontus Fagerström (GU) från årsskiftet. Välkommen Pontus och tack för all hjälp Birgitta (MIUN) och Simon (MDH)! Rekrytering av ytterligare produktägare till Sunets Mediatjänster pågår.

Har ni frågor, kontakta produktägarna Markus Schneider och Monika Allöv Andersson media@sunet.se

Sunet Enkätverktyg

Magnus Hovde (LU) blir ny produktägare från årsskiftet - välkommen Magnus! Vi tackar Lotta (KAU) för all hjälp under åren!

Har ni frågor, kontakta produktägare Lotta Svenneling, lotta@sunet.se

Sunet LMS

Produktägargruppen:

Från och med januari 2020 sker förändringar i produktägargruppen för LMS. Minette Henriksson (GU) fortsätter som produktägare, Björn Lundgren (MAU), Lasse Bourelius (BTH) samt Wietze de Vries (KI) avslutar sina uppdrag som produktägare. Wietze kommer att fortsätta inom Sunet men med fokus på aktiviteter inom IMS Global. Ansluter gör Patrick Dorls (MAU) samt Christina Hansson (BTH) . Välkomna Patrick och Christina och tack för all hjälp Björn, Lasse och Wietze!

Virtuell konferens om Canvas:

Sunets LMS-nätverk SALSA anordnar en virtuell konferens om Canvas den 12 mars 2020. Konferensen riktar sig till lärare vid de lärosäten som använder Canvas. Förhoppningen är att skapa en dag med möjlighet till erfarenhetsutbyte och intressanta sessioner om hur Canvas kan användas i undervisningen. Mer information finns här: https://sunet.instructure.com/courses/74

DigiPed:

Appar/tredjepartstjänster kan enkelt kopplas på i Sunets LMS-tjänst Canvas. Några av dessa verktyg finns listade här: https://www.eduappcenter.com/

De lärosäten som använder Canvas och samarbetar via Sunets LMS-nätverk SALSA har behov av att på ett smidigt och enkelt sätt kunna dela kunskap och erfarenheter kring olika typer av sådana digitala pedagogiska verktyg. Det kan handla om att veta vilka andra lärosäten som nyttjar olika verktyg, vilka erfarenheter andra har när det gäller vad verktygen används till, kvalitén på dessa, juridiska spörsmål eller andra detaljer som kan vara bra att känna till.

Lärosäten runt om i Sverige genomför olika slags tester och utvärderingar av sådana här verktyg, stora som små. Vi är dock överlag ganska dåliga på att dela med oss av dessa tester mellan varandra och inte sällan utvärderas samma verktyg samtidigt av flera lärosäten, utan att vi är medvetna om det.

Mot bakgrund av detta har Sunet och ITHU enats om att bilda initiativet DigiPed, ett forum för utbyte av erfarenheter.

För Sunets del blir initiativet en möjlighet för de som använder Canvas att bidra med och ta del av andras utvärderingar och att själva dela sin kunskap. Eller att hitta likasinnade vid andra lärosäten som intresserar sig för området. Även om 24 lärosäten just nu avropar Sunets LMS-tjänst Canvas, så begränsar sig möjligheten till utbyte inte endast till andra Canvaslärosäten. Alla lärosäten oavsett lärplattform skulle kunna dra nytta av ett sådant här initiativ. Därför ville vi från Sunet bredda initiativet med DigiPed och vi såg att en given samarbetspart för detta vore ITHU. Då samma tankar funnits hos ITHU, blev det därför naturligt att vi gör det här tillsammans. DigiPed är nu under uppstart och information hittas här: https://wiki.sunet.se/display/DigiPed

LMS-LIS adapter:

De felsökningar som Instructure gjort med hjälp av det tekniska stödet för Canvas-Ladokadaptern här i Sverige har nu avslutats. Resultatet av detta arbete visar att det är på Instructures sida (i mellansystemet Kimono) som felen uppstår och data tappas. Det gör att vissa studenter inte blir korrekt överförda från Ladok till Canvas och inte kommer åt det kursrum i Canvas som de ska ha access till.

Instructures lösning på problemet är att lärosäten som använder Canvas-Ladokadaptern nattetid ska köra en re-send-all för att täcka upp de eventuella luckor som uppstått. Den lösningen accepterar inte Sunet, då vi anser att avtalet är tydligt om vad det är Instructure ska leverera när det kommer till integrationen mot Ladok. Vi uppskattar heller inte denna typ av lappa-och-laga hantering utan att man tagit reda på varför felen uppstår. Frågan har därför tagits vidare till NORDUnet vilka är de som upphandlat Canvas och därmed företräder Sunet, då vi formellt ska eskalera detta som en juridisk fråga.

Eftersom vi nu står inför jul- och nyårshelgerna kommer nästa steg att pausas tills alla är tillbaka efter ledigheten. Information om nästa steg kommer att skickas ut i början av nästa år, så snart vi har mer att rapportera.

Återigen tack för ert tålamod! Alla som är berörda av detta, fortsätt gärna samla in data och beskriv vad som händer när data tappas och hur ni löste det. Vi behöver all dokumentation kring detta vi kan få, när juristerna väl kliver in.


Har ni frågor om Sunet LMS, kontakta produktägare Minette Henriksson, minette.henriksson@sunet.se

Aktuellt från pågående projekt

SUNET säkerhetscenter - SUNET SOC/CERT

Upphandlingen kring sårbarhetsscanner är nu avklarad. Vinnande anbud var SoftwareONE med produkten Outscan(och HIAB) från Outpost24. Licensen är sektorsbaserad och täcker samtliga anslutna enheter samt lokala på lärosäten. Vi har även en parallell diskussion med GreenBone GmbH som komplement. Mer information kommer via https://wiki.sunet.se så fort de praktiska detaljerna landat. Under 2020 kommer vi att söka kontakt kring nuläge och önskan kring hantering och bevakning av sårbarheter inklusive verifiering om oklarheter existerar.

I december genomfördes en samverkansträff med CERT-SE, Stockholms stad, Trafikverket och Region Östergötland. Vi är på rätt väg men vill gärna ha mer input kring aktiviteter och prioriteringar. Ett informations och styrgruppsmöte planeras efter julhelgerna. 

En annan form av samverkan har gjorts med Uninett och GÉANT där vi anordnade en tvådagars workshop i Amsterdam för andra organisationer med samma behov.
En artikel och mer information: https://connect.geant.org/2019/12/13/our-first-workshop-on-security-operation-centres-for-the-geant-community

Har ni frågor eller är intresserade av att delta i projektet kontakta David Heed, david@sunet.se

Campusnät som tjänst - CNaaS

Senare i veckan levereras nycklar och utrustning till MDH. Vi går in i en spännande fas av initial produktion efter nyår.

Ett flertal lärosäten har uttryckt önskemål om att delta och hantera sina inköp av utrustning via inköpscentralen - kontakta Per Nihlen, per@sunet.se eller David för mer information och priser.

Projektet avser att frysa features i kodbasen inom kort för att stötta kunskapsöverföring och produktionssättning tillsammans med SUNET NOC.

Utbildningstillfällen planeras under Q1 2020 kring Arista Wi-Fi och VXLAN. Har ni deltagare som vill vara med kontakta oss så reserverar vi platser fysiskt eller via internet.

Har ni frågor eller är intresserade av att delta i projektet kontakta David Heed, david@sunet.se

Distribuerad lagring

Projektet "distribuerad lagring" är nu avslutat. Projektet ledde fram till att Sunet etablerade en ny variant av objektlagringstjänsten Sunet Storage as a Service (StAAS) som bl. a. innebär att Sunet äger all utrustning i stället för att vi köper och återförsäljer en tjänst. Mer information om den nya varianten av Sunet StAAS finns på www.sunet.se. En ny priskalkylator kommer att läggas upp på https://www.sunet.se/tjanster/lagring-i-molnet/ och https://www.sunet.se/tjanster/virtuell-server-i-molnet/ som dessutom innehåller ett antal nya VM-profiler för Sunet IAAS. För mer information kontakta Anders Nilsson, anders@sunet.se

Övrig info

Sunetdagarna

Sunetdagarna våren 2020 kommer att arrangeras på Stockholms Universitet 21-23 april. Mer information och program kommer i början av februari.

Beslutande kommitté

Sunets handlingsplan för 2020 är nu beslutad och finns på webben under https://www.sunet.se/styrning/

Säker lagring

Sunet har uppfattat att ett antal lärosäten är intresserade av att undersöka behovet kring säker lagring.
Vi återkommer med en separat enkät.


OCRE-projektet

OCRE-projektet, https://www.ocre-project.eu/ (drivs av GÉANT som gör att Sunet kan avropa resultaten), kommer att genomföra en förnyad upphandling av bl. a. IaaS från Microsoft, Amazon och Google under 2020.
Vi kommer att arrangera ett webinar i januari, preliminärt inbokat vecka 4, och ber att få återkomma med en separat inbjudan efter ledigheterna.  • No labels