SWAMID BoT 2021-09-21

Agenda SWAMID Board of Trustees 2021-09-21

Tid

2021-09-21 15.00--16.00

Plats

Videomöte i Zoom

Närvarande

 • Valter Nordh (VN)
 • Magnus Höglund
 • Hans Wohlfart
 • Per Zettervall
 • Mauritz Danielsson
 • Per-Olov Hammargren

Frånvarande

 • Ann Amling
 • Jan Nordin
 • Sverker Holmgren

Adjungerade

 • Pål Axelsson (PA)

Välkommen (VN)

Valter öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Fastställande av dagordning (VN)

Dagordning fastställs.

Beslut om ansökningar om godkännande av tillitsnivåer (PA)

 • Stockholm International Peace Research Institute ansöker om godkännande för uppfyllande av SWAMID AL1
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.

  Beslut: SWAMID Board of Trustees godkänner Stockholm International Peace Research Institute ansökan om godkännande för tillitsnivå SWAMID AL1.

Mandatperiod för deltagande i SWAMID Board of Trustees (VN)

SWAMID Board of Trustees består av nio personer: Ordförande från Sunet, 4 representanter för lärosätena, 2 representanter från studentsystem som används vid lärosätena samt två representanter från forskarinfrastrukturerna. Varje representant förutom ordförande har en tvåårig mandatperiod, med möjlig förlängning. Representanterna från lärosätena nomineras av lärosätenas gemensamma IT-chefsforum (ITCF) och övriga representanter nomineras av tjänsteförvaltare för SWAMID i diskussion med aktuella parter. Representanter i SWAMID Board of Trustees utses formellt av Sunets Kommitté.

Mandatperioderna för Ann Amling, Magnus Höglund, Mauritz Danielsson och Sverker Holmgren går ut vid årsskiftet.

Information om det pågående policyarbetet (PA)

Efter dagens beslut är 11 av 64 medlemmar inte godkända för någon tillitsprofil. SWAMID Operations har tagit kontakt med alla för att försöka få igång arbetet. SWAMID Operations tror fortfarande att vi kan vara klara till 2021-12-31.

Följande organisationer är idag inte godkända för någon tillitsprofil:

 • Handelshögskolan i Stockholm
 • Högskolan i Skövde
 • Kungliga Musikhögskolan
 • Stockholms konstnärliga högskola
 • Institut Mittag-Leffler
 • KK-Stiftelsen
 • Kungliga Biblioteket
 • Kungliga Vetenskapsakademien
 • NORDUnet
 • Universitets- och högskolerådet
 • Vetenskapsrådet inkl. Sunet
  • eduID är godkänd för både SWAMID AL1 och SWAMID AL2

SWAMID Operations är under sluttampen kring översyn av teknikprofilen för SAML. Målet med uppdateringen är förutom harmonisering med övriga policydokument så ska det bli tydligare vilka krav som redan idag ställs för registrering med en skillnad. SWAMID Operations vill tydligt införa en begränsning om vilka som har rätt att registrera en tjänst i SWAMID.

Överföring av personuppgifter för det europeiska studentutbytet Erasmus+ (PA)

Inom SWAMID pågår ett informationsarbete runt en ny studentidentiferare som ska användas vid studentutbyte via utbytesprogrammet Erasmus+. SWAMID har tillsammans med UHR och Ladok publicerat en wikisida som beskriver hur detta kan göra.

Diskussion om information riktat till IT-chef/motsv om SWAMID (VN)

Information av teknisk karatär hanteras idag primärt genom maillistan saml-admins och denna fungerar bra. Efter diskussion uttryckte BoT önskemål att informera i ett separat utskick kring större frågor som berör/involverar IT-chefer motsvarande, som tex införandet av ESI och dess påverkan på verksamheten.

Övriga frågor (VN)

Inga övriga frågor

Nästa möte (VN)

Doodle kommer att skickas ut för nästa möte.

Avslutande (VN)

Valter tackar alla för dagens intressanta möte.

 • No labels