SWAMID BoT 2022-09-23

Protokoll SWAMID Board of Trustees 2022-09-23

Tid

2022-09-23 9.00--10.00

Plats

Videomöte i Zoom

Inbjudna

 • Valter Nordh (VN)
 • Ann Amling
 • Jan Nordin
 • Magnus Höglund
 • Per Zettervall
 • Per-Olov Hammargren (från och med uppdatering om teknikprofilen)

Frånvarande

 • Hans Wohlfart
 • Mauritz Danielsson

Adjungerade

 • Pål Axelsson (PA)

Välkommen (VN)

Valter öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Fastställande av dagordning (VN)

Dagordningen fastställdes. 

Beslut om ansökningar om godkännande av tillitsnivåer (PA)

 • Högskolan Kristianstad ansöker om uppdaterat godkännande för uppfyllande av SWAMID AL2
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.

  Beslut: SWAMID Board of Trustees godkänner Högskolan Kristianstads ansökan om tillitsnivå SWAMID AL2.

I och med att Högskolan Kristianstad är godkänd för SWAMID AL2 är det nu endast Högskolan Väst, Karolinska institutet, Kungliga Konsthögskolan, Luleå tekniska universitet, Mälardalens universitet, Röda Korsets Högskola, Sophiahemmet Högskola och Sveriges lantbruksuniversitet av de lärosäten som använder Ladok och är anslutna till SWAMID som inte är godkända för SWAMID AL2. I nedanstående två diagram ser ni procentuellt andel av alla anställda och studenter som i teorin kan få olika tillitsprofiler vid samtliga lärosäten anslutna till SWAMID.

  

Mandatperiod för deltagande i SWAMID Board of Trustees (PA)

SWAMID Board of Trustees består av förnärvarande av 8 personer: Ordförande från Sunet, 4 representanter för lärosätena, 2 representanter från studentsystem som används vid lärosätena samt 1 representant från forskarinfrastrukturerna. Varje representant förutom ordförande har en tvåårig mandatperiod, med möjlig förlängning. Representanterna från lärosätena nomineras av lärosätenas gemensamma IT-chefsforum (ITCF) och övriga representanter nomineras av tjänsteförvaltare för SWAMID i diskussion med aktuella parter. Representanter i SWAMID Board of Trustees utses formellt av Sunets Kommitté.

Mandatperioderna för Hans Wohlfart, Jan Nordin, Per Zettervall och Per-Olov Hammargren går ut vid årsskiftet. Valter Nordh kommer från och med nästa år inte längre vara ordförande för Board of Trustees beroende på att han numera är på NORDUnet.

Införande av den uppdaterad teknologiprofilen för SAML WebSSO (PA)

I december 2021 beslutade Board of Trustees om en ny teknologiprofil och under 2022 ska alla entiteter som är registrerade i SWAMID se till så att de uppfyller den nya profilen. Arbetet går framåt och SWAMID Operations arbetar aktivt med att stödja entiteternas arbete. Förutom i några få fall ej tekniska förändringar som behöver göras, antingen information registrerat i metadata som behöver uppdateras eller att information till användare om användning av personuppgifter som behöver publiceras. Idag har 5 av 58 identitetsutfärdare och 375 av 678 tjänster fel i metadata. Dessa fel måste åtgärdas före årsskiftet annars kommer de entiteter med felaktiga metadata att avregstreras.

Övriga frågor (VN)

Vad händer i SWAMID under läsåret 2022/23 (PA)

Standardiseringsorganisationen REFEDS har under 2022 publicerat uppdatering av rekommenderade entitetskategorier, dvs. stöd för automatiserade beslut om attributrelease, som är mer GDPR-vänliga. SWAMID Operations kommer att presentera dessa på Sunetdagarna under hösten samt hålla workshops hur dessa konfigureras i identitetsutgivare.

Under hösten slutförs, se ovan, arbetet med att införa ny teknologiprofil. När detta aerbete är slutfört kommer SWAMID Operations börja arbeta med ej tvingande men förbättrande funktioner i SWAMID. Några saker som redan nu kan nämnas är en ny QA-miljö för federationen som kommer att ersätta SWAMID testing samt ny kompletternade metod för att distribuera metadata som minskar minneskraven i vissa federativa programvaror.

SWAMID Operations kommer även börja att titta närmare på och senare testa en ny kompletternade federationsteknik, OpenID Connect Federation. Detta arbete kommer att samordnas med våra federationskolleger runt om i världen och ta några år innan vi ser ett resultat.

Nästa möte (VN)

Onsdagen den 30 december 2022 kl 10.00-11.00.

Avslutande (VN)

Valter avslutade mötet.


 • No labels